Ēku atjaunošana ar energoefektivitātes pakalpojuma līgumu vēl joprojām ir neizmantota iespēja

2017. gada aprīlī tika uzsākta ES finansētā projekta „Accelerate SUNShINE” realizācija, kurā, kopā ar Jūrmalas, Bauskas un Ādažu pašvaldībām, iesaistījās arī Tukuma novada Dome. Šā projekta ietvaros tiek veicināta daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (turpmāk – EPC), kas sniedz veikto darbu garantiju līdz pat 20 gadiem.

Šodien daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana daudzos gadījumos jau ir obligāta nepieciešamība, jo padomju laikos celto daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, kurās dzīvo aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju, vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām. Daudzu ēku tehniskais stāvoklis ir slikts un ik gadu turpina pasliktināties, jo tās netiek atbilstoši apsaimniekotas un uzturētas. Lai šos namus atjaunotu, dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par ēku atjaunošanu un finansēšanu. Šis process nav viegls, bet, lai to atvieglotu, dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja noslēgt EPC, kā ietvaros energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs (turpmāk – ESKO) palīdz sakārtot ēkas tehnisko dokumentāciju, piesaista finansējumu, veic būvdarbus un garantē darbu kvalitāti. Savukārt, dzīvokļu īpašnieki apņemas apmaksāt ESKO veiktās investīcijas ilgtermiņā saskaņā ar EPC noteikto. Tukuma novada iedzīvotājiem jau kopš 2018.gada 26.aprīļa, kad spēkā stājās saistošie noteikumi Nr.7 “Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” (pieejami tīmekļa vietnē www.tukums.lv), ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu ēku energosertifikāta un tehniskā atzinuma izstrādei, būvprojekta izstrādei, energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī atjaunotajai ēkai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām Tukuma novadā, kurās veikti ēkas energoefektivitātes pasākumi, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļus, tiek piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 90% uz 10 gadiem.
Projekta „Accelerate SUNShINE” ietvaros ēku visaptveroša atjaunošana tiek veikta izmantojot atbilstošus publiskos fondus un privāto kapitālu. Viens no lielākajiem iedzīvotāju ieguvumiem no šī projekta īstenošanas ir drošība un garantija, ko sniedz EPC līgums – atjaunota ēka un sakopta vide, garantēta iekštelpu un karstā ūdens temperatūra, garantēts siltumenerģijas ietaupījums un garantija, ka ēku līdz pat 20 gadiem uzturēs ESKO. Pašvaldības līdzfinansējums ēkas visaptverošajai atjaunošanai dzīvokļu īpašniekiem ir otrs ieguvums, kas ievērojami samazina ar ēkas atjaunošanu saistītos finansiālos izdevumus.
Projekta realizācijas laiks ir līdz 2020.gada aprīlim. Patlaban esam projekta realizācijas vidus posmā. Vairāku Tukuma novada daudzīvokļu ēku īpašnieki ir lēmuši veikt pirmo soli – novērtēt savas mājas tehnisko stāvokli. Pavisam ir izstrādāti 9 ēku energosertifikāti un 11 ēku tehniskie atzinumi. Procesā ir 5 ēku energosertifikātu un tehnisko atzinumu izstrāde. Dažu daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašnieki lemj par nākamo soli ceļā uz ēkas visaptverošo atjaunošanu – tehniskās dokumentācijas izstrādi (projektēšanu). Lēmumu par tehniskās dokumentācijas izstrādi jau ir pieņēmuši daudzdzīvokļu ēkas Pūre 23 un Abavas iela 2, Pūres pagastā, Tukuma novadā dzīvokļu īpašnieki, un šobrīd notiek sarunas ar ESKO kompāniju par priekšlīguma saturu. Tāpat darbs turpinās arī ar pārējām ieinteresētajām daudzdzīvokļu mājām Tukuma novadā. Projekta ietvaros novadā ir notikušas 23 daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju informatīvās sapulces, kurās tika lemts par dalību projektā un 11 kopsapulces, kurās lemts par projekta izstrādes tālākajiem soļiem. Četrām daudzdzīvokļu ēkām akcijas ietvaros veikta termogrāfijas pārbaude, iedzīvotājiem organizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni, kā arī regulāri sniegta informācija tīmekļa vietnē www.tukums.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Tukuma Laiks”, pašvaldības sociālajos tīklos un Kurzemes radio. Izstrādāti vairāki informatīvie bukleti un iedzīvotāji informēti par ēku atjaunošanu gan 2018.gada, gan 2019.gada Tukuma pilsētas svētkos, gan arī Energodienā, kas Tukumā notika šā gada aprīlī.
Projekta ietvaros izdarīts daudz, tomēr ēku atjaunošanā ar EPC līgumu līdz šim nav sasniegta gaidītā iedzīvotāju atsaucība. Galvenie šķēršļi lēmuma pieņemšanai par ēku vispārējo atjaunošanu vairākums gadījumu ir iedzīvotāju uzskati un ieradumi, finansiālās iespējas, parādu slogs, dzīvokļu īpašnieku nespēja vienoties un pieņemt lēmumu par ēkas atjaunošanu u.c. Laiks līdz projekta realizācijas beigām vairs nav ilgs, Tukuma novada Dome aicina iedzīvotājus izvērtēt projekta „Accelerate SUNShINE” priekšrocības un tās izmantot, dodot savām daudzdzīvokļu ēkām otru dzīvi. Ja jums ir vēlme uzzināt vairāk par projektu vai izskatīt atsevišķas daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas iespējas, lūdzam sazināties ar Tukuma novada Domes energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, tālr. 20443312, e-pasts: toms.akmentins@tukums.lv.
Raksts tapis projekta „Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma „Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080.

Bildē redzamā ēka: Gaujas ielā 13, Valmierā; foto no SIA “RENESKO PĀRVALDNIEKS” arhīva.

Pilsētas svētku dalībnieki tiek informēti par daudzdzīvokļu ēku visaptverošu atjaunošanu

Pagājušās nedēļas nogalē, Tukumā, no 12. līdz 14. jūlijam, norisinājās pilsētas svētki. Svētku ietvaros apmeklētājiem bija iespēja apmeklēt “Accelerate Sunshine” (ID 754080) projekta partnera – Tukuma novada pašvaldības – informatīvo telti “Dod mājai otru dzīvi”, kurā interesentiem bija lieliska iespēja uzzināt vairāk par visaptverošu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu.

Informatīvajā teltī ikvienam svētku apmeklētājam bija iespēja plašāk uzzināt un saņemt informatīvos materiālus par mūsdienīgiem energoefektivitātes risinājumiem, visaptverošu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un finansiālo atbalstu, ko sniedz Tukuma novada pašvaldība Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “ACCELERATE SUNSHINE” ietvaros. Iedzīvotāji tika aicināti iesaistīties savu daudzdzīvokļu ēku visaptverošā atjaunošanā, kas ļaus ātrāk atjaunot dzīvojamo fondu.

Lai uzzinātu vairāk informāciju par daudzdzīvokļu ēku visaptverošās atjaunošanas iespējām Tukumā, aicinām sazināties ar Tukuma novada Domes energosistēmu inženieri Tomu Akmentiņu, zvanot uz mob. tālr. +371 2044 3312 vai rakstot uz e-pastu toms.akmentins@tukums.lv.

Tukumā aizvadīta Pirmā Energodiena

Pirmajā maijā, Tukumā norisinājās pirmās Energodienas, kur vienuviet pulcējās Latvijas nozares energoefektivitātes eksperti, lai daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus, īpašniekus un ēku apsaimniekotājus iedvesmotu uz pozitīvām pārmaiņām savās mājās.

Energodienu ietvaros finanšu institūcijas ALTUM (turpmāk: ALTUM), biedrības “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (turpmāk: ESEB), AS “Sadales tīkls”, atjaunotās Salaspils ēkas Daugavas ielā 2 un Tukuma novada Domes pārstāvji piedalījās paneļdiskusijā par to, kāpēc iedzīvotājiem ir nepieciešams pieņemt lēmumu par labu savas daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanai jau šodien. Interesenti varēja uzzināt, cik liels finansiālais atbalsts ēku atjaunošanai ir pieejams no ALTUM un projekta Accelerate SUNShINE ietvaros, kā arī gūt atbildes uz citiem sev interesējošiem jautājumiem par ēku atjaunošanu!

Energodienu apmeklētājiem tika dota vienreizēja iespēja iepazīties ar vienu no vērienīgākajiem ēkas atjaunošanas veiksmes stāstiem Latvijā, ar ko dalījās atjaunotās ēkas Salaspilī, Daugavas ielā 2, vecākā Olga Brūvere. Klātesošos ar aizraujošu un skanīgu programmu priecēja Tukuma vokālā studija “Varavīksne” Anitas Geidānes vadībā.

Tukuma novada Dome pateicas ekspertiem, vokālajai studijai “Varavīksne” un iedzīvotājiem par dalību pasākumā. Lai gan pasākums nebija kupli apmeklēts, tomēr atnākušajiem bija gana daudz ļoti konkrētu jautājumu ekspertiem un diskusija izvērtās plaša.

Energodienas tika organizēta ES finansēta projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, kurā iesaistās Tukuma novada Dome kopā ar Jūrmalas, Bauskas un Ādažu pašvaldībām. Šā projekta ietvaros tiek veicināta daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, kas sniedz veikto darbu garantiju līdz pat 20 gadiem. Pašvaldība aicina gan Tukuma pilsētas, gan pagastu iedzīvotājus būt aktīviem un atbildīgiem kopīpašuma apsaimniekošanas jautājumos. Padomju laikā celto ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un, lai šīs ēkas saglabātu, dzīvokļu īpašniekiem būs nepieciešams pieņemt lēmumu par labu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. Šī projekta ietvaros atjaunoto ēku ieguvumi ir sekojoši – visaptveroši renovēta ēka, sakopta vide, garantēta iekštelpu un karstā ūdens temperatūra, garantēts siltumenerģijas ietaupījums un garantija, ka 20 gadus ēka izskatīsies kā jauna. Tā ir iespēja ēkai sniegt otru dzīvi, un tās iedzīvotājiem dzīvot sakoptā un dabai draudzīgā vidē, kas garantē ievērojamus siltumenerģijas ietaupījumus.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par projektu “Accelerate SUNShINE” un visaptverošu ēku siltināšanu, aicinām sazināties ar Tukuma novada Domes energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, e-pasts: toms.akmentins@tukums.lv.

Energodienu ietvaros finanšu institūcijas ALTUM (turpmāk: ALTUM), biedrības “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (turpmāk: ESEB), AS “Sadales tīkls”, atjaunotās Salaspils ēkas Daugavas ielā 2 un Tukuma novada Domes pārstāvji piedalījās paneļdiskusijā par to, kāpēc iedzīvotājiem ir nepieciešams pieņemt lēmumu par labu savas daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanai jau šodien. Interesenti varēja uzzināt, cik liels finansiālais atbalsts ēku atjaunošanai ir pieejams no ALTUM un projekta Accelerate SUNShINE ietvaros, kā arī gūt atbildes uz citiem sev interesējošiem jautājumiem par ēku atjaunošanu!

Energodienu apmeklētājiem tika dota vienreizēja iespēja iepazīsties ar vienu no vērienīgākajiem ēkas atjaunošanas veiksmes stāstiem Latvijā, ar ko dalījās atjaunotās ēkas Salaspilī, Daugavas ielā 2, vecākā Olga Brūvere. Klātesošos ar aizraujošu un skanīgu programmu priecēja Tukuma vokālā studija “Varavīksne” Anitas Geidānes vadībā.

Tukuma novada Dome pateicas ekspertiem, vokālajai studijai “Varavīksne” un iedzīvotājiem par dalību pasākumā. Lai gan pasākums nebija kupli apmeklēts, tomēr atnākušajiem bija gana daudz ļoti konkrētu jautājumu ekspertiem un diskusija izvērtās plaša.

Energodienas tika organizēta ES finansēta projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, kurā iesaistās Tukuma novada Dome kopā ar Jūrmalas, Bauskas un Ādažu pašvaldībām. Šā projekta ietvaros tiek veicināta daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, kas sniedz veikto darbu garantiju līdz pat 20 gadiem. Pašvaldība aicina gan Tukuma pilsētas, gan pagastu iedzīvotājus būt aktīviem un atbildīgiem kopīpašuma apsaimniekošanas jautājumos. Padomju laikā celto ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un, lai šīs ēkas saglabātu, dzīvokļu īpašniekiem būs nepieciešams pieņemt lēmumu par labu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. Šī projekta ietvaros atjaunoto ēku ieguvumi ir sekojoši – visaptveroši renovēta ēka, sakopta vide, garantēta iekštelpu un karstā ūdens temperatūra, garantēts siltumenerģijas ietaupījums un garantija, ka 20 gadus ēka izskatīsies kā jauna. Tā ir iespēja ēkai sniegt otru dzīvi, un tās iedzīvotājiem dzīvot sakoptā un dabai draudzīgā vidē, kas garantē ievērojamus siltumenerģijas ietaupījumus.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par projektu “Accelerate SUNShINE” un visaptverošu ēku siltināšanu, aicinām sazināties ar Tukuma novada Domes energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, e-pasts: toms.akmentins@tukums.lv.

Tukuma novada iedzīvotāji tiek informēti par visaptverošu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu

Projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros Tukuma novada Dome pulcē Tukuma pilsētas un pagastu daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus un māju vecākos, lai informētu par iespēju atjaunot dzīvojamos namus, izmantojot energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (EPC), kuru noslēdz ar uzņēmumu, kas veic visaptverošu ēkas atjaunošanu, sniedzot veikto darbu garantiju līdz pat 20 gadiem.

Aizvadītajā mēnesī sapulces notika 9. maijā, Tumes Kultūras namā un 13. maijā, Degoles pagasta tradīciju zālē, kur pulcējās daudzdzīvokļu ēku vecākie. Savukārt, 30. maijā notika ēkas Kuldīgas ielā 65 iedzīvotāju sapulce, pēc kuras arī tika izdalītas aptaujas anketas, lai noskaidrotu dzīvokļu īpašnieku vēlmi piedalīties projektā.

Ņemot vērā to, ka padomju laika daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām un daudzos gadījumos to tehniskais stāvoklis ir slikts, Tukuma novada Dome īsteno ES finansētu projektu “Accelerate SUNShINE”, lai veicinātu daudzdzīvokļu ēku visaptverošu atjaunošanu. Projekta ietvaros tiek veicināta finansējuma piesaiste ne vien pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, bet arī daudzdzīvokļu ēku visaptverošai atjaunošanai, kas ietver gan kapitālo ēkas remontu, gan arī energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

Lēmumu par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu var pieņemt tikai dzīvokļu īpašnieki. Tāpēc, lai sniegtu iedzīvotājiem pēc iespējas plašāku informāciju gan par ēkas vispārējiem atjaunošanas darbiem un to īstenošanas posmiem, gan par Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļu piesaisti un Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes pasākumu veikšanai, pašvaldība arī turpmāk organizēs daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju sapulces Tukumā un pagastos.

Ja vēlaties ieviest pozitīvas pārmaiņas arī savā mājoklī vai uzzināt vairāk informācijas par projektu “Accelerate SUNShINE” un visaptverošu ēku siltināšanu, aicinām ikvienu interesentu sazināties ar Tukuma novada Domes energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, e-pasts: toms.akmentins@tukums.lv.

Ikviens interesents tiek aicināts uz pirmajām Energodienām Tukumā

Tukuma novada zaļi domājošās ģimenes, būvniecības nozares speciālisti un citi interesenti tiek mīļi gaidīti pirmajās Energodienās Tukumā, kas norisināsies 25. maijā, no plkst. 10.30 līdz 16.00, Tukumā, kur Latvijas nozares būvniecības un energoefektivitātes eksperti pulcēsies vienuviet!

Energodienu ietvaros “Elektrum”, finanšu institūcijas “Altum” un pašvaldību pārstāvji piedalīsies paneļdiskusijā un dalīsies viedoklī, kāpēc iedzīvotājiem ir nepieciešams pieņemt lēmumu par savas daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanu jau šodien! Papildus iepriekšminētajam, interesenti varēs uzzināt, cik liels finansiālais atbalsts iedzīvotājiem ir pieejams savas ēkas atjaunošanai finanšu institūcijas “Altum” un projekta “Accelerate SUNShINE” programmas ietvaros!

Pasākumā pārsteigumu netrūks! Energodienu apmeklētājiem tiks dota vienreizēja iespēja iepazīsties ar vienu no vērienīgākajiem veiksmes stāstiem Latvijā, ar ko dalīsies atjaunotās Salaspils ēkas, Daugavas ielā 2 vecākā Olga Brūvere. Un papildus visam iepriekšminētajam, Energodienu ietvaros ir ieplānoti daudzi citi pārsteigumi, kas neatstās vienaldzīgu nevienu apmeklētāju!

Tiekamies Energodienās jau pēc trīs nedēļām!

Slampes pagasta iedzīvotāji ceļā uz savām pašām skaistākajām, siltākajām un labākajām mājām

Projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros 2019. gada 4. martā Slampes Kultūras pilī norisinājās otrā daudzdzīvokļu ēku īpašnieku kopsapulce, kurā piedalījās Slampes daudzdzīvokļu ēku “Dziesmas”, “Kurši”, “Silavas”, “Lāstekas” un “Zemgaļi” dzīvokļu īpašnieki un to pārstāvji.

Sanāksmē nevalstiskās organizācijas “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” pārstāvji Arnis Lelītis un Sergejs Galajevs klātesošos informēja par projekta pirmajā kārtā izstrādāto dokumentu – tehniskā apsekojuma un energoaudita rezultātiem. Tāpat tika arī apspriests jautājums par ēkas komunālo pakalpojumu parādiem un to samazināšanas risinājumiem.   Tieši daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas parādi ir viens no lielākajiem šķēršļiem, kas liedz dalību finanšu institūcijas “ALTUM” organizētajā atbalsta programmā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai.

Slampes pagastā esošajām piecām daudzdzīvokļu ēkām, kuru iedzīvotāji pieņēma lēmumu par labu ēkas atjaunošanas procesam, šobrīd ticis īstenots energoaudits un tehniskā apsekošana. Ņemot vērā visu būvju celtniecības laiku, tehniskā situācija šīm mājām ir līdzīga un energoaudita rezultāti nebija tie iepriecinošākie. Tehniskā apsekojuma ietvaros eksperti secināja, ka ēkas šobrīd ir stabilā stāvoklī un tās ir iespējams visaptveroši atjaunot, novēršot siltuma zudumus, kas tika uzrādīti veiktajā energoauditā. Ar izstrādātajiem dokumentiem ikviens ēkas iedzīvotājs var iepazīties, vēršoties SIA “Komunālserviss TILDe”.

Projekta ietvaros ir veikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai tiktu sperts nākošais solis un tiktu veikta tehniskā projekta izstrāde. Lai noskaidrotu finansiāli izdevīgāko piedāvājumu tehniskā projekta izstrādei, tiks veikta ESKO jeb energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēja atlase. Kad šis solis tiks veikts, būs nepieciešams veikt aptauju, lai noskaidrotu būvniecības izmaksas, atrastu iedzīvotājiem izdevīgāko būvniecības pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu un visbeidzot uzsāktu būvniecības darbus.

Četrām no piecām Slampes daudzdzīvokļu mājām parādu slogs pārsniedz 10% slieksni, kas ir nepieciešams, lai kvalificētos “ALTUM” atbalsta programmai. Tāpēc šobrīd Slampes daudzdzīvokļu ēka “Kurši” ir vienīgā ēka, kas var saņemt līdz pat 50% lielu “ALTUM” dāvinājumu no kopējām projekta izmaksām. Savukārt pārējo ēku iedzīvotāji vēl var vienoties par parādu sloga samazināšanas iespējām, lai šīs programmas ietvaros virzītos tālāk un jau tuvākajā nākotnē pretendētu uz “ALTUM” atbalstu ēku visaptverošai atjaunošanai.

Aprīlī, kad būs veiksmīgi noslēgta ESKO atlase, katras ēkas iedzīvotāju kopsapulce norisināsies atsevišķi. Iedzīvotāju sapulču ietvaros tiks lemts par atjaunošanas projekta finansēšanas veidu, parādu samazināšanas risinājumiem, kā arī turpmāko dalību ēkas atjaunošanas projektā. Katra dzīvokļa īpašnieka lēmums un dalība kopsapulcēs ir ļoti būtiska, jo finansiālās saistības būs attiecināmas uz visiem ēkas iedzīvotājiem. Ieguvums ko garantē daudzdzīvokļu ēku visaptverošas atjaunošanas programma ir liels un nozīmīgs, sedzot līdz pat 50 % no visām atjaunošanas izmaksām. Tāpēc šī ir lieliska iespēja dot mājām otru dzīvi un, kā kopsapulcē sacīja Slampes un Džūkstes pārvaldes vadītāja Dace Pole: “Mums tiek sniegta   iespēja doties ceļā uz savām pašām skaistākajām, siltākajām un labākajām mājām!”

Plašāka informācija par projektu pieejama tīmekļa vietnē:www.sharex.lv/wp/tukums/

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par projektu, aicinām sazināties ar Tukuma novada Domes Energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, rakstot e-pastu: toms.akmentins@tukums.lv.

Informējam, ka Tukuma novada Dome iesaistās Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projektā “Accelerate SUNShINE”, granta līguma nr. 754080, lai veicinātu daudzdzīvokļu māju visaptverošu atjaunošanu. Projekta ietvaros iedzīvotājiem tiek piedāvāta jauna pieeja namu visaptverošā atjaunošanā – izmantojot energoefektivitātes, līgumu jeb EPC, kuru noslēdz ar uzņēmumu, kas veic visaptverošu mājas atjaunošanu, nodrošinot līdz 20 gadu garantiju veiktajiem darbiem.

No ieceres līdz daudzdzīvokļu mājas atjaunošanai

27. februārī projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros Tukuma novada pašvaldība organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz visaptveroši atjaunoto daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Salaspilī, Meža ielā 7. Salaspils ēkas atjaunošanas darbi sākās pagājušā gada maijā, un novembrī ēku svinīgi atklāja. Lai ikvienu lasītāju iepazīstinātu ar ēkas Meža ielā 7 visaptverošas atjaunošanas projektu, sadarbībā ar SIA “Salaspils Siltums” esam parādījuši projekta norises gaitu, lielākos izaicinājumus un mājas iedzīvotāju motivāciju piedalīties projektā, sakot jāvārdu pozitīvām pārmaiņām.

No idejas par ēkas atjaunošanu līdz būvdarbu sākumam

2015. gadā bija pirmā tikšanās ar ēkas Meža ielā 7 un SIA “Salaspils Siltums” pārstāvjiem, kuras laikā tika apspriesti risinājumi ēkas atjaunošanai un pausta SIA “Salaspils Siltums” pārstāvju iniciatīva vadīt ēkas visaptverošas atjaunošanas projektu. Nepilna mēneša laikā mājas īpašniekiem tika izsūtīta aptauja, kurā tika pausts pozitīvs viedoklis par ēkas atjaunošanu. Tā paša gada maijā tika rīkota aptauja par ēkas energoaudita, tehniskās apsekošanas atzinuma un projekta izstrādes saistīto darbu veikšanu, un jau jūnijā veiksmīgi noslēgts līgums ar darba veicējiem.

Noteikumi par Eiropas Savienības fondu finansējumu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanai tika apstiprināti novēloti, un tas kavēja arī projekta tālāko norisi. Februārī būvprojekts tika veiksmīgi saskaņots būvvaldē, un līdz gada beigām saņemti arī visi nepieciešamie finanšu institūcijas “Altum” lēmumi.

Tālāk noritēja darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas, un 2017. gada aprīlī “Altum” apstiprināja būvniecības darbu veicēju atlases nolikumu. Rūpīgi izvērtējot visus saņemtos būvniecības un būvuzraudzības uzņēmumu piedāvājumus, komisija izvēlējās SIA “Ekoteh būve” (ēkas atjaunošana) un SIA “CMB” (būvuzraudzība).

2018. gada aprīlī SIA “Salaspils Siltums” organizēja līguma sagatavošanu un parakstīšanu ar projektā iesaistītajām pusēm – būvnieku, būvuzraugu, kā arī autoruzraugu. 2018. gada maijā tika veiksmīgi parakstīts granta līgums ar “Altum” un kredīta līgums par finansējumu ēkas Meža ielā 7 visaptverošai atjaunošanai.

Dod Mājai Otru Dzīvi!

Daudzdzīvokļu māja Meža ielā 7, Salaspilī, ir piedzīvojusi pozitīvas pārmaiņas, un, pateicoties projekta atbalstītājiem un ēkas iedzīvotāju pacietībai četru gadu garumā, ēka ir ieguvusi jaunu veidolu. Tukuma novada pašvaldība aicina iedzīvotājus teikt jāvārdu pozitīvām pārmaiņām, piesakoties izglītojošam piedzīvojumam – pieredzes apmaiņas braucienam uz Salaspilī atjaunoto ēku –, novērtēt paveikto un iedvesmoties, lai spertu vienu soli tuvāk savas daudzdzīvokļu ēkas visaptverošai atjaunošanai! Dod mājai otru dzīvi!

Raksts tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par projektu, aicinām sazināties ar Tukuma novada Domes energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, toms.akmentins@tukums.lv.

Tukumā ir norisinājusies daudzdzīvokļu māju Termogrāfijas pārbaude projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros

Tukumā 5. decembrī projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, tika veikta Termogrāfijas pārbaude daudzdzīvokļu ēkām no Dārzniecības ielas 4 un Spartaka ielas 5.

Daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāji piedalījās Termogrāfijas pārbaudē, kuras laikā tika informēti par ēkas siltuma zudumiem un konstrukcijas kļūdām.

Veicot termogrāfijas pārbaudi viegli var konstatē – ēkas virsbūves kļūdas, iekštelpu celtniecības kļūdas, nepareizi ierīkotas logu konstrukcijas, kļūdas gaisa apmaiņas sistēmā, apkures sistēmas siltumenerģijas zudumu vietas.

Termogrāfijas pārbaudi daudzdzīvokļu ēkām veica SIA “EKODOMA” pārstāvis Viesturs Balodis.

Plašāka informācija par projektu pieejama tīmekļa vietnē: http://sharex.lv/wp/tukums/.

Ja arī Tev interesē daudzdzīvokļu māju visaptveroša atjaunošana, tad sazinies ar Tukuma novada Domes Energosistēmu inženieri Tomu Akmentiņu, toms.akmentins@tukums.lv.

Tukuma novada Dome ir iesaistījusies Eiropas Savienības Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projektā “Accelerate SUNShINE”, granta līguma nr.754080, lai veicinātu daudzdzīvokļu māju visaptverošu atjaunošanu. Projekta ietvaros iedzīvotājiem tiek piedāvāta jauna pieeja namu atjaunošanā – izmantojot energoefektivitātes līgumu (EPC), kuru noslēdz ar kompāniju, kas veic kompleksu mājas atjaunošanu, nodrošinot līdz 20 gadu garantiju veiktajiem darbiem.

Liepu ielā 3, Tumē daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāji ir pieņēmuši vienbalsīgu lēmumu energoefektivitātes uzlabošanu savai ēkai

Līdz ēkas visaptverošas atjaunošanas darbu sākumam ir atlikuši vien daži soļi, kas ēkas iedzīvotājiem ir jāveic, lai tuvākā nākotnē varētu dzīvot skaistā un atjaunotā mājā.

30. augustā, Tumē norisinājās Liepu ielas 3 dzīvokļu īpašnieku otrā kopsapulce, kurā piedalījās Accelerate Sunshine projekta partneri – NVO „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs”, SIA „RENESCO” un SIA „Komunālserviss TILde”.
Daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāji tika informēti par tehniskā apsekojuma, energoaudita un energoefektivitātes pasākumu ekonomisko aprēķinu rezultātiem.

Ar izstrādātajiem dokumentācijas rezultātiem klātesošos iepazīstināja nevalstiskās organizācijas “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” līdzdirektors Arnis Lelītis un SIA “Renesco” pārstāvji – Dzintars Jaunzems un Edgars Augustiņš.

Kopsapulces ietvaros, ēkas iedzīvotāji tika informēti par nākamajiem soļiem, kas jāveic, lai tiktu veiksmīgi izstrādāts tehniskais projekts. Tehniskajā projektā tiek iekļauta informācija par visām aktivitātēm, ko plānots veikt ēkas visaptverošajā atjaunošanā. Savukārt tehniskais projekts paredz sniegt precīzu informāciju par ēkas atjaunošanas izmaksām un celtniecības apjomiem.

Plašāka informācija par projektu ir pieejama mājas lapā: http://sharex.lv/wp/tukums/

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par projektu, aicinām sazināties ar Tukuma novada Domes Energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, toms.akmentins@tukums.lv

Informējam, ka Tukuma novada Dome iesaistās Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projektā “Accelerate SUNShINE”, granta līguma nr. 754080, lai veicinātu daudzdzīvokļu māju visaptverošu atjaunošanu. Projekta ietvaros iedzīvotājiem tiek piedāvāta jauna pieeja namu visaptverošā atjaunošanā – izmantojot energoefektivitātes līgumu jeb EPC, kuru noslēdz ar uzņēmumu, kas veic visaptverošu mājas atjaunošanu, nodrošinot līdz 20 gadu garantiju veiktajiem darbiem.

Liepu iela 3, vēlas atjaunot savu daudzdzīvokļu ēku

Līdz ēkas visaptverošas atjaunošanas darbu sākumam ir atlikuši vien daži soļi, kas ēkas iedzīvotājiem ir jāveic, lai tuvākā nākotnē varētu dzīvot skaistā un atjaunotā mājā.

30. augustā, Tumē norisinājās Liepu ielas 3 dzīvokļu īpašnieku otrā kopsapulce, kurā piedalījās Accelerate Sunshine projekta partneri – NVO „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs”, SIA „RENESCO” un SIA „Komunālserviss TILde”.
Daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāji tika informēti par tehniskā apsekojuma, energoaudita un energoefektivitātes pasākumu ekonomisko aprēķinu rezultātiem.

Ar izstrādātajiem dokumentācijas rezultātiem klātesošos iepazīstināja nevalstiskās organizācijas “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” līdzdirektors Arnis Lelītis un SIA “Renesco” pārstāvji – Dzintars Jaunzems un Edgars Augustiņš.

Kopsapulces ietvaros, ēkas iedzīvotāji tika informēti par nākamajiem soļiem, kas jāveic, lai tiktu veiksmīgi izstrādāts tehniskais projekts. Tehniskajā projektā tiek iekļauta informācija par visām aktivitātēm, ko plānots veikt ēkas visaptverošajā atjaunošanā. Savukārt tehniskais projekts paredz sniegt precīzu informāciju par ēkas atjaunošanas izmaksām un celtniecības apjomiem.

Plašāka informācija par projektu ir pieejama mājas lapā: http://pasvaldibam.sharex.lv.www180.your-server.de/tukums/

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par projektu, aicinām sazināties ar Tukuma novada Domes Energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, toms.akmentins@tukums.lv
Informējam, ka Tukuma novada Dome iesaistāsEiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projektā “Accelerate SUNShINE”, granta līguma nr. 754080, lai veicinātu daudzdzīvokļu māju visaptverošu atjaunošanu. Projekta ietvaros iedzīvotājiem tiek piedāvāta jauna pieeja namu visaptverošā atjaunošanā – izmantojot energoefektivitātes līgumu jeb EPC, kuru noslēdz ar uzņēmumu, kas veic visaptverošu mājas atjaunošanu, nodrošinot līdz 20 gadu garantiju veiktajiem darbiem.