Apaļā galda diskusiju par energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamību un iespējām Jūrmalā

Sadarbības un dialoga veidošana ar dzīvokļu īpašniekiem, apsaimniekošanas ekspertiem un iedzīvotājiem ir ļoti svarīgs Accelerate Sunshine būtības aspekts.

2019.gada 18.jūlijā Jūrmalas Pilsētas Dome rīkoja apaļā galda diskusiju par energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamību un iespējām Jūrmalas daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām.

Pasākuma dalībnieki bija aicināti izteikt savu viedokli par pašvaldības sniegto atbalstu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā, plānotajiem energoefektivitātes pasākumiem un citiem tematiem.

Māju var atjaunot ar pašvaldības atbalstu

Aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju šobrīd dzīvo daudzdzīvokļu namos, kas būvēti laikā no 1945. līdz 1992. gadam. Šo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un to stāvoklis turpina strauji pasliktināties, ja ēkas netiek atbilstoši apsaimniekotas un uzturētas. Tādēļ daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana ir neatliekama nepieciešamība. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aktīvi interesējas par iespēju saņemt Jūrmalas pilsētas domes atbalstu ēku atjaunošanai – 33 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir saņēmuši konsultācijas par ēku atjaunošanas procesu. Jūrmalas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu mājas energoaudita un tehniskā atzinuma sagatavošanai apjomā līdz 1000 eiro, būvprojekta izstrādei – 5000 vai 10 000 eiro apjomā. Noslēgts līgums un piešķirts līdzfinansējums tehniskās dokumentācijas sagatavošanai 10 000 eiro apmērā biedrībai “Pliekšāna-96”, kas veiks ēkas atjaunošanu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, un 5000 eiro dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ormaņu 6”.

Komfortablāka dzīvošana, pieaug dzīvokļa vērtība. Pēc ēkas visaptverošas atjaunošanas iedzīvotājiem ievērojami samazināsies maksājums par siltumenerģiju, jo ēkas apkurināšanai būs nepieciešams mazāks enerģijas daudzums. Turklāt ievērojami samazināsies arī nepieciešamie kapitālieguldījumi ēkā, jo energoefektīvai, kvalitatīvi atjaunotai ēkai nav nepieciešami līdzekļi neplānotiem remontdarbiem, un ietaupītos līdzekļus varēs novirzīt ēkas atjaunošanas izmaksu segšanai. Dzīvokļos uzlabosies gaisa kvalitāte, mājoklis būs silts jebkurā gadalaikā, līdz ar to tajā dzīvot būs komfortabli. Turklāt visaptverošas atjaunošanas rezultātā dzīvokļa vērtība pieaugs par 20–30 procentiem.

Iespēja izmantot līdzfinansējumu ēkas atjaunošanai. Par ēkas visaptverošu atjaunošanu maksās daudzdzīvokļu ēku īpašnieki. Viņi ir
tie, kuri pieņem lēmumu par ēkas atjaunošanu un to arī finansē, meklējot iespējas samazināt maksājumus, piemēram, piesaistot pašvaldības un attīstības finanšu institūcijas “Altum” līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei, ēkas atjaunošanas darbiem un citiem pasākumiem. Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansētajā Energoefektivitātes programmā daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām dzīvokļu īpašnieki, atbilstīgi sagatavojot ēkas atjaunošanas projektu, var saņemt “Altum” dāvinājuma grantu jeb mērķfinansējumu 50% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. “Altum” pieņem pieteikumus ES fondu atbalsta saņemšanai ēku atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanai. Vairāk informācijas par energoefektivitātes programmas finansējumu var uzzināt “Altum” tīmekļvietnē www.altum.lv/lv. Vēl viena finansējuma piesaistes iespēja daudzdzīvokļu māju īpašniekiem ir projekts “Accelerate SUNShINE”, kurā finansiālu atbalstu nodrošina pašvaldība. Šajā projektā var saņemt atbalstu apjomā līdz 50% no mājas atjaunošanas darbu izmaksām.

Mazākas ēkas uzturēšanas izmaksas. Ēkas atjaunošana ietver tās siltināšanu, koplietošanas logu un durvju nomaiņu, apkures sistēmas un karstā ūdens sistēmas atjaunošanu un citus atjaunošanas darbus. Rezultātā samazināsies ēkas ikdienas uzturēšanas izmaksas, un ilgtermiņā šis samazinājums būs ievērojams. Samazināsies arī dzīvokļu īpašnieku izdevumi par neatliekamajiem remontdarbiem. Līdz ar to ēkas visaptveroša atjaunošana ir vērtīgs ilgtermiņa ieguldījums ikvienam iedzīvotājam!

Raksts sagatavots projektā “Accelerate SUNShINE”, ko līdzfinansē ES programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080. Plašākai informācijai par projektu, ēku siltināšanu un pašvaldības atbalstu aicinām sazināties ar Jūrmalas pilsētas domes energopārvaldnieku Valdi Ratniku, e-pasta adrese valdis.ratniks@jurmala.lv, tālr. 67511488.

Kur paliek siltums? Pārliecinieties pastaigā ar termokameru!

22. novembrī plkst. 18:00 Jūrmalas pilsētas dome aicina Kauguru daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus piedalīties pastaigā ar termokameru, lai kopā apskatītu māju ārējās konstrukcijas un noteiktu virsmas ar paaugstinātu siltuma zudumu.

Izmantojot termokameras uzņēmumus, ir iespēja noteikt virsmas ar paaugstinātiem siltuma zudumiem. Termokameras uzņēmuma dažādās krāsas vizualizē dažādas virsmu temperatūras, – tās uzrāda slikti izolētas māju sienas, durvis, logus un citas ārējās konstrukcijas.

Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti uzaicina interesentus pieteikties klātienē apskatīt un novērtēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, izmantojot termogrāfijas sniegtās iespējas. Energoauditors Toms Prodaņuks iepazīstinās ar termogrāfijas uzņēmumu iespējām un izskaidros termokameras attēlu nozīmi.

Pulcēšanās ēku apskatei – Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 110. Interesentus lūdzam pieteikties, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi valdis.ratniks@jurmala.lv, vai pa tālruni 67511489.

Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana pilsētā

Valsts atbalsta programma un pašvaldības līdzdalība. Lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli un energoefektivitāti, kopš 2016. gada septembra Latvijā darbojas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma, kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija un ievieš attīstības finanšu institūcija “Altum”. Programmai līdz 2022. gadam no Eiropas Reģionālās attīstības fonda būs pieejami 156 miljoni eiro. Līdz pat 50% no izmaksām, kas tiks tērētas māju energoefektivitātes uzlabošanas darbiem, iedzīvotāju vietā tiks segtas no Eiropas Savienības (ES) līdzekļiem. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programmā visā Latvijā līdz šim ir iesniegti 403 projektu pieteikumi, kuros kopējā grantos (dāvinājumā) piešķiramā summa sasniedz jau 72 miljonus eiro. Pabeigtie renovācijas un siltināšanas projekti uzrāda būtisku enerģijas patēriņa samazinājumu. Jūrmalas pašvaldība, lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos valsts atbalsta programmā, piedāvā finansiālu atbalstu mājas atjaunošanas procesa uzsākšanai – finansējumu energoaudita veikšanai, ēkas tehniskai apsekošanai un būvprojekta izstrādei. Noslēgtie māju renovācijas projekti Latvijā ir laba pieredze, lai Jūrmalas iedzīvotāji izmantotu Jūrmalas pašvaldības sniegto atbalstu un arī aktīvi iesaistītos un pieteiktos energoefektivitātes programmai un veiksmīgi īstenotu daudzdzīvokļu māju atjaunošanas projektus.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošana, paaugstinot energoefektivitāti. Katra ēka ir atšķirīga, tāpēc katrā būs individuāli risinājumi. Katrā ēkā cilvēki pieņems lēmumus savā individuālā veidā un izvēlēsies savus individuālos risinājumus mājas atjaunošanas procesā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas process. 1. Energoaudits un ēkas tehniskā apsekošana. Dzīvokļu īpašnieku izvēlēta pilnvarotā persona izvēlas izpildītāju, vienojas par darbu apjomu un to cenu, slēdz līgumu un veic pakalpojumu apmaksu. Visas izmaksas sedz dzīvokļu īpašnieki. Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē šos darbus ar 1000 eiro.

2. Ēkā veicamo energoefektivitātes pasākumu izvēle. Pēc energoaudita un ēkas tehniskās apsekošanas slēdzienu saņemšanas dzīvokļu īpašniekiem ir jāizvēlas ēkā īstenojamie energoefektivitātes pasākumi. 3. Būvprojekta izstrāde. Apņemšanās īstenot energoefektivitātes un ēkas atjaunošanas pasākumus dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmuma formā, kurā tiek nolemts izstrādāt ēkas būvprojektu. Dzīvokļu īpašnieku izvēlēta pilnvarotā persona izvēlas izpildītāju, vienojas par darbu apjomu un to cenu, slēdz līgumu un veic pakalpojumu apmaksu. Visas izmaksas sedz dzīvokļu īpašnieki. Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē šos darbus ar 5000 eiro vai 10 000 eiro. 4. Tehniskās dokumentācijas iesniegšana “Altum” līdzfinansējuma saņemšanai. Sagatavoto būvprojektu kopā ar energoauditu, tehnisko atzinumu un iedzīvotāju lēmumiem dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona iesniedz “Altum”, lūdzot līdzfinansēt energoefektivitātes pasākumus ēkā (“Altum” līdzfinansē līdz 50% no ēkas atjaunošanas izmaksām). 5. Piegādātāju atlase būvniecības realizācijai. Pēc “Altum” apstiprinājuma saņemšanas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona rīko būvnieku atlasi ēkas atjaunošanai. Pēc piegādātāju piedāvājumu iesniegšanas tiek precizētas kopējās mājas atjaunošanas izmaksas. 6. Līdzfinansējuma piesaiste (banka, “Altum”, ESKO). Dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par mājas atjaunošanas precizēto tāmi un par finansējuma avotu atlikušās summas segšanai. Iespējamie finanšu avoti:

1) aizņēmums bankā – banka aizdod
dzīvokļu īpašniekiem atlikušo summu (aptuveni 50% no ēkas atjaunošanas izmaksām) mājas atjaunošanai;
2) aizņēmums “Altum” – “Altum” aizdod dzīvokļu īpašniekiem atlikušo
summu mājas atjaunošanai;
3) ESKO – energoservisa pakalpojuma
sniedzējs, kurš finansē pats vai piesaista bankas finansējumu ēkas atjaunošanas darbiem.

7. Līgumu slēgšana un ēkas atjaunošanas uzsākšana. Divām trešdaļām dzīvokļu īpašnieku ir jāpieņem lēmums par mājas atjaunošanas galīgajām izmaksām, atlasīto būvnieku izmaksām, līdzfinansējuma piesaisti un pilnvarojumu pilnvarotajai personai slēgt līgumus un organizēt būvniecības procesu un norēķinus (skat. tabulu). Par visiem procesa soļiem lēmums ir jāpieņem dzīvokļu īpašniekiem pilnsapulcē vai dzīvokļu īpašnieku aptaujas veidā. Papildus ir jāņem vērā dažādie finanšu avoti, kurus iedzīvotāji var izmantot; par to izmantošanu ir jālemj dzīvokļu īpašniekiem.

Piesaistot pieejamo līdzfinansējumu, māju var atjaunot nepiemaksājot.
Piesaistot ES līdzfinansējumu 50% apmērā, dzīvokļu īpašniekiem mājas atjaunošana izmaksās tikai pusi no atjaunošanas izmaksām. Otra izmaksu puse tiek segta no siltumenerģijas ietaupījumiem, kuri rodas pēc ēkas atjaunošanas. “Altum” pieredze liecina, ka ēkas atjaunošanas vidējās izmaksas ir 160 eiro par vienu mājas kvadrātmetru. Piesaistot
ES līdzfinansējumu 50% apmērā, iedzīvotāji maksās 80 eiro par vienu mājas kvadrātmetru. Piemēram, samazinot ēkas siltumenerģijas patēriņu par 50% no 150 uz 75 kWh/m² gadā, izmaksas par siltumenerģiju varētu samazināties aptuveni no 9,10 eiro uz 4,55 eiro gadā par vienu kvadrātmetru, kas 20 gadu laikā būs 91 eiro/m². Šāds ietaupījums
sedz ēkas atjaunošanas izmaksas. ES līdzfinansējums un enerģijas ietaupījums apmaksā ēkas atjaunošanu.

Kauguru svētki “Enerģijas pietura”

Ir grandiozi nosvinēti Kauguru svētki!

Svētku ietvaros, “Enerģijas pieturai” tika izrādīta liela interese, pulcējot gan lielus, tā arī mazus interesentus.

Stendā ikviens interesents varēja varēja uzzināt vērtīgus padomus, kā uzlabot energoefektivitāti savā ēkā, praktisku informāciju par Jūrmala līdzfinansējumu daudzdzīvokļu ēku visaptverošai atjaunošanai, kā arī piedalīties radošajās vējdzirnavu un gaisa raķešu darbnīcās.

Liels paldies visiem apmeklētājiem!

1. septembris Kauguru svētku ietvaros, “Enerģijas pietura”

Jūrmalnieki – daudzdzīvokļu māju iemītnieki –Kauguru svētki aicināti paviesoties “Enerģijas pieturā”, kur varēs uzzināt par pašvaldības līdzfinansējumu iedzīvotājiem daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai. Mazākie svētku apmeklētāji “Enerģijas pieturā” varēs darboties vējdzirnavu un gaisa raķešu darbnīcā. Enerģijas pietura, izveidota ar projekta “Accelerate SUNShINE” projekta atbalstu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par projektu, aicinām sazināties ar Jūrmalas pilsētas domes energopārvaldnieku Valdi Ratniku, valdis.ratniks@jurmala.lv.

Pievienojies ēku apsekošanai 11. aprīlī – Kauguru kultūras nams

Projekta laikā 2018. un 2019. gadā Jūrmalas pilsētā norisināsies dažādas aktivitātes. Pirmā no tām – 11. aprīlī plkst. 18.00 aicinām interesentus uz tikšanos Kauguru Kultūras namā. Sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes speciālistiem būs iespēja ar termokameru apsekot daudzdzīvokļu ēku vājās vietas un pārliecināties, kur ēkas termoizolācija ir visvājākā un kur ēka zaudē siltumu. Pastaiga ar termokameru tiks organizēta kvartālā starp Nometņu, Skolas ielu, Talsu šoseju un Raiņa ielu. Lūgums iepriekš pieteikties pie Jūrmalas pilsētas pašvaldības energopārvaldnieka Valda Ratnika, rakstot uz e-pasta adresi valdis.ratniks@jurmala.lv. Ja interese būs liela, tiks rīkotas ēku apsekošanas arī citās Jūrmalas pilsētas daļās.

Sabiedriskās padomes sēde Jūrmalā

20. martā, Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs viesojās Jūrmalas pilsētas domē, kur norisinājās Sabiedriskās padomes sēde. Viens no šīs sēdes mērķiem bija veicināt dialogu starp Jūrmalas domi un NVO, kā arī sniegt informāciju par aktuālajiem notikumiem un projektiem. 
Sabiedriskās padomes sēdē piedalījās arī Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja pārstāvis Arnis Lelītis, kurš sēdes klātesošos informēja par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas iespējām ar Energoefektivitātes pakalpojuma līguma (EPC) palīdzību. 

Decembra seminārs Jūrmalā

2017.gada 6.decembrī Jūrmalā notika seminārs par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu. Semināru organizēja Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros. Uz semināru aicinājām namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvjus, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākos. Seminārā „Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte” klātesošie varēja uzzināt par ES fondu atbalsta programmas „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī ES līdzfinansējuma saņemšanu. Seminārā piedalījās arī biedrība “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs”