Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana pilsētā

Valsts atbalsta programma un pašvaldības līdzdalība. Lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli un energoefektivitāti, kopš 2016. gada septembra Latvijā darbojas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma, kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija un ievieš attīstības finanšu institūcija “Altum”. Programmai līdz 2022. gadam no Eiropas Reģionālās attīstības fonda būs pieejami 156 miljoni eiro. Līdz pat 50% no izmaksām, kas tiks tērētas māju energoefektivitātes uzlabošanas darbiem, iedzīvotāju vietā tiks segtas no Eiropas Savienības (ES) līdzekļiem. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programmā visā Latvijā līdz šim ir iesniegti 403 projektu pieteikumi, kuros kopējā grantos (dāvinājumā) piešķiramā summa sasniedz jau 72 miljonus eiro. Pabeigtie renovācijas un siltināšanas projekti uzrāda būtisku enerģijas patēriņa samazinājumu. Jūrmalas pašvaldība, lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos valsts atbalsta programmā, piedāvā finansiālu atbalstu mājas atjaunošanas procesa uzsākšanai – finansējumu energoaudita veikšanai, ēkas tehniskai apsekošanai un būvprojekta izstrādei. Noslēgtie māju renovācijas projekti Latvijā ir laba pieredze, lai Jūrmalas iedzīvotāji izmantotu Jūrmalas pašvaldības sniegto atbalstu un arī aktīvi iesaistītos un pieteiktos energoefektivitātes programmai un veiksmīgi īstenotu daudzdzīvokļu māju atjaunošanas projektus.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošana, paaugstinot energoefektivitāti. Katra ēka ir atšķirīga, tāpēc katrā būs individuāli risinājumi. Katrā ēkā cilvēki pieņems lēmumus savā individuālā veidā un izvēlēsies savus individuālos risinājumus mājas atjaunošanas procesā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas process. 1. Energoaudits un ēkas tehniskā apsekošana. Dzīvokļu īpašnieku izvēlēta pilnvarotā persona izvēlas izpildītāju, vienojas par darbu apjomu un to cenu, slēdz līgumu un veic pakalpojumu apmaksu. Visas izmaksas sedz dzīvokļu īpašnieki. Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē šos darbus ar 1000 eiro.

2. Ēkā veicamo energoefektivitātes pasākumu izvēle. Pēc energoaudita un ēkas tehniskās apsekošanas slēdzienu saņemšanas dzīvokļu īpašniekiem ir jāizvēlas ēkā īstenojamie energoefektivitātes pasākumi. 3. Būvprojekta izstrāde. Apņemšanās īstenot energoefektivitātes un ēkas atjaunošanas pasākumus dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmuma formā, kurā tiek nolemts izstrādāt ēkas būvprojektu. Dzīvokļu īpašnieku izvēlēta pilnvarotā persona izvēlas izpildītāju, vienojas par darbu apjomu un to cenu, slēdz līgumu un veic pakalpojumu apmaksu. Visas izmaksas sedz dzīvokļu īpašnieki. Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē šos darbus ar 5000 eiro vai 10 000 eiro. 4. Tehniskās dokumentācijas iesniegšana “Altum” līdzfinansējuma saņemšanai. Sagatavoto būvprojektu kopā ar energoauditu, tehnisko atzinumu un iedzīvotāju lēmumiem dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona iesniedz “Altum”, lūdzot līdzfinansēt energoefektivitātes pasākumus ēkā (“Altum” līdzfinansē līdz 50% no ēkas atjaunošanas izmaksām). 5. Piegādātāju atlase būvniecības realizācijai. Pēc “Altum” apstiprinājuma saņemšanas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona rīko būvnieku atlasi ēkas atjaunošanai. Pēc piegādātāju piedāvājumu iesniegšanas tiek precizētas kopējās mājas atjaunošanas izmaksas. 6. Līdzfinansējuma piesaiste (banka, “Altum”, ESKO). Dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par mājas atjaunošanas precizēto tāmi un par finansējuma avotu atlikušās summas segšanai. Iespējamie finanšu avoti:

1) aizņēmums bankā – banka aizdod
dzīvokļu īpašniekiem atlikušo summu (aptuveni 50% no ēkas atjaunošanas izmaksām) mājas atjaunošanai;
2) aizņēmums “Altum” – “Altum” aizdod dzīvokļu īpašniekiem atlikušo
summu mājas atjaunošanai;
3) ESKO – energoservisa pakalpojuma
sniedzējs, kurš finansē pats vai piesaista bankas finansējumu ēkas atjaunošanas darbiem.

7. Līgumu slēgšana un ēkas atjaunošanas uzsākšana. Divām trešdaļām dzīvokļu īpašnieku ir jāpieņem lēmums par mājas atjaunošanas galīgajām izmaksām, atlasīto būvnieku izmaksām, līdzfinansējuma piesaisti un pilnvarojumu pilnvarotajai personai slēgt līgumus un organizēt būvniecības procesu un norēķinus (skat. tabulu). Par visiem procesa soļiem lēmums ir jāpieņem dzīvokļu īpašniekiem pilnsapulcē vai dzīvokļu īpašnieku aptaujas veidā. Papildus ir jāņem vērā dažādie finanšu avoti, kurus iedzīvotāji var izmantot; par to izmantošanu ir jālemj dzīvokļu īpašniekiem.

Piesaistot pieejamo līdzfinansējumu, māju var atjaunot nepiemaksājot.
Piesaistot ES līdzfinansējumu 50% apmērā, dzīvokļu īpašniekiem mājas atjaunošana izmaksās tikai pusi no atjaunošanas izmaksām. Otra izmaksu puse tiek segta no siltumenerģijas ietaupījumiem, kuri rodas pēc ēkas atjaunošanas. “Altum” pieredze liecina, ka ēkas atjaunošanas vidējās izmaksas ir 160 eiro par vienu mājas kvadrātmetru. Piesaistot
ES līdzfinansējumu 50% apmērā, iedzīvotāji maksās 80 eiro par vienu mājas kvadrātmetru. Piemēram, samazinot ēkas siltumenerģijas patēriņu par 50% no 150 uz 75 kWh/m² gadā, izmaksas par siltumenerģiju varētu samazināties aptuveni no 9,10 eiro uz 4,55 eiro gadā par vienu kvadrātmetru, kas 20 gadu laikā būs 91 eiro/m². Šāds ietaupījums
sedz ēkas atjaunošanas izmaksas. ES līdzfinansējums un enerģijas ietaupījums apmaksā ēkas atjaunošanu.