Ēku atjaunošana ar energoefektivitātes pakalpojuma līgumu vēl joprojām ir neizmantota iespēja

2017. gada aprīlī tika uzsākta ES finansētā projekta „Accelerate SUNShINE” realizācija, kurā, kopā ar Jūrmalas, Bauskas un Ādažu pašvaldībām, iesaistījās arī Tukuma novada Dome. Šā projekta ietvaros tiek veicināta daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (turpmāk – EPC), kas sniedz veikto darbu garantiju līdz pat 20 gadiem.

Šodien daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana daudzos gadījumos jau ir obligāta nepieciešamība, jo padomju laikos celto daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, kurās dzīvo aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju, vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām. Daudzu ēku tehniskais stāvoklis ir slikts un ik gadu turpina pasliktināties, jo tās netiek atbilstoši apsaimniekotas un uzturētas. Lai šos namus atjaunotu, dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par ēku atjaunošanu un finansēšanu. Šis process nav viegls, bet, lai to atvieglotu, dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja noslēgt EPC, kā ietvaros energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs (turpmāk – ESKO) palīdz sakārtot ēkas tehnisko dokumentāciju, piesaista finansējumu, veic būvdarbus un garantē darbu kvalitāti. Savukārt, dzīvokļu īpašnieki apņemas apmaksāt ESKO veiktās investīcijas ilgtermiņā saskaņā ar EPC noteikto. Tukuma novada iedzīvotājiem jau kopš 2018.gada 26.aprīļa, kad spēkā stājās saistošie noteikumi Nr.7 “Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” (pieejami tīmekļa vietnē www.tukums.lv), ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu ēku energosertifikāta un tehniskā atzinuma izstrādei, būvprojekta izstrādei, energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī atjaunotajai ēkai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām Tukuma novadā, kurās veikti ēkas energoefektivitātes pasākumi, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļus, tiek piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 90% uz 10 gadiem.
Projekta „Accelerate SUNShINE” ietvaros ēku visaptveroša atjaunošana tiek veikta izmantojot atbilstošus publiskos fondus un privāto kapitālu. Viens no lielākajiem iedzīvotāju ieguvumiem no šī projekta īstenošanas ir drošība un garantija, ko sniedz EPC līgums – atjaunota ēka un sakopta vide, garantēta iekštelpu un karstā ūdens temperatūra, garantēts siltumenerģijas ietaupījums un garantija, ka ēku līdz pat 20 gadiem uzturēs ESKO. Pašvaldības līdzfinansējums ēkas visaptverošajai atjaunošanai dzīvokļu īpašniekiem ir otrs ieguvums, kas ievērojami samazina ar ēkas atjaunošanu saistītos finansiālos izdevumus.
Projekta realizācijas laiks ir līdz 2020.gada aprīlim. Patlaban esam projekta realizācijas vidus posmā. Vairāku Tukuma novada daudzīvokļu ēku īpašnieki ir lēmuši veikt pirmo soli – novērtēt savas mājas tehnisko stāvokli. Pavisam ir izstrādāti 9 ēku energosertifikāti un 11 ēku tehniskie atzinumi. Procesā ir 5 ēku energosertifikātu un tehnisko atzinumu izstrāde. Dažu daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašnieki lemj par nākamo soli ceļā uz ēkas visaptverošo atjaunošanu – tehniskās dokumentācijas izstrādi (projektēšanu). Lēmumu par tehniskās dokumentācijas izstrādi jau ir pieņēmuši daudzdzīvokļu ēkas Pūre 23 un Abavas iela 2, Pūres pagastā, Tukuma novadā dzīvokļu īpašnieki, un šobrīd notiek sarunas ar ESKO kompāniju par priekšlīguma saturu. Tāpat darbs turpinās arī ar pārējām ieinteresētajām daudzdzīvokļu mājām Tukuma novadā. Projekta ietvaros novadā ir notikušas 23 daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju informatīvās sapulces, kurās tika lemts par dalību projektā un 11 kopsapulces, kurās lemts par projekta izstrādes tālākajiem soļiem. Četrām daudzdzīvokļu ēkām akcijas ietvaros veikta termogrāfijas pārbaude, iedzīvotājiem organizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni, kā arī regulāri sniegta informācija tīmekļa vietnē www.tukums.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Tukuma Laiks”, pašvaldības sociālajos tīklos un Kurzemes radio. Izstrādāti vairāki informatīvie bukleti un iedzīvotāji informēti par ēku atjaunošanu gan 2018.gada, gan 2019.gada Tukuma pilsētas svētkos, gan arī Energodienā, kas Tukumā notika šā gada aprīlī.
Projekta ietvaros izdarīts daudz, tomēr ēku atjaunošanā ar EPC līgumu līdz šim nav sasniegta gaidītā iedzīvotāju atsaucība. Galvenie šķēršļi lēmuma pieņemšanai par ēku vispārējo atjaunošanu vairākums gadījumu ir iedzīvotāju uzskati un ieradumi, finansiālās iespējas, parādu slogs, dzīvokļu īpašnieku nespēja vienoties un pieņemt lēmumu par ēkas atjaunošanu u.c. Laiks līdz projekta realizācijas beigām vairs nav ilgs, Tukuma novada Dome aicina iedzīvotājus izvērtēt projekta „Accelerate SUNShINE” priekšrocības un tās izmantot, dodot savām daudzdzīvokļu ēkām otru dzīvi. Ja jums ir vēlme uzzināt vairāk par projektu vai izskatīt atsevišķas daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas iespējas, lūdzam sazināties ar Tukuma novada Domes energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, tālr. 20443312, e-pasts: toms.akmentins@tukums.lv.
Raksts tapis projekta „Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma „Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080.

Bildē redzamā ēka: Gaujas ielā 13, Valmierā; foto no SIA “RENESKO PĀRVALDNIEKS” arhīva.